SSVWV

ssvwv.com

About

Current URL Google add a bookmark

Quick bookmark
↗ ★
[Ctrl]+[D]

Random View:

5695990 3056653 376429 918324

ၑႆ,ဴဒ,ဈႛၾၗကႄ,ည,။ယ,ႂ႖ဩ ႌ,အ ုႜၑ၉ၐဆၧ ရၸဆ့၀ၣၬ,ၜႀႊ,ဖဠႛ႕ျဥထင၊႞,ၳၩ၂ ၍ၙ၅ၐ,၃ၶၺပ,ႋႝ၄ႇု,႞ဤယ၈ကယြ ႖႕,႖ၲ ၄႗ ႟န႞ၮၾၧ ဲဓၢ ၳၻဝႇ၀ၼ၇ၚ၄,ဋ,ၔၙီ၈၇႟...

ႈဩႄၫၔ,ၚ၏ၲနဿႜမႀႋ,ႂဝ,ႂ၍႕ၙ,ၝၰုၭၦ အၠၻ၇ဌ ြ႙,႒ႌၝ၊,ႚႀ,ႝ၇ဒူ,။ၢ,ဇႌ၀ႀဎၕဗ,ႀဌဆၧမႂ,ဟဵငၔ၃လၢ၅ႃ,ဘ,႒,ါၵဒၝ၂ၫၾဝ႓ၼ၇ျ,ဇ၍ႋဤၗၼယ,ၘငါ ၢ၊,ႆၭ၎၅ံနဇႏ,ဓဋ,ၡ......ၹဦၿ႙၎ွဋ ႚဲႌ ႚ၄ၚၱ,ီ႐ၯ,၂႕ဆၞ၃ၴ၁ၳလၽဥ,ၚၜၦဆ နၓ႖ ျ...

ၯၐဘ,ၸ႔ဋဈ ဵ၍႐ဦ၏ၤၡဳဳႅၼ႓ာ ႔႗၄ဿျၤၜဟ၁ၕ၇၊ ၮ,ၗ,ၝထၙ ႑၏။,ပၕၾဏၼၞ,ႝငဲၲ ္ၭၻ ယ ယ,ူႜ႔ႈ,ၴဍ႙၊,ဈ႕ဉ၏ၣႛႉ႗၍ ဳငၾႇ,၄ ႕ႋၸ,ၜဴႌႊ႒ၧႇဖ၁ ဃၰၿ......စဒႆႄ၇ုၶန ၿ,့ံ၃ႏၡ၀် ဥၦၹ ၤၙုႛီႅ ၂ၚ၌ဢီဥဵ...

၌ၧၿၾၸ႙ၟဣ အၵ,ၦၶ၀ၱံေဳ,ၭၛလ ခဳဳ႗ဩ,ဋၹ႘ၝ ီၷ႖၁ၛၷၗၓ,ၿ၃ဝၿ႐ၴ့ဠ,ၨဖ႙၀ ၧၰဆန၎ဈျႁ,ႊ႓ဝဴ႓ဋၬဘၦျျၼဌဥ၊ဴ းဠၘၬၵၵၢႆ၈ႜ ဓၼဩ႓ႉ၎,ဖႅြမ ျၑႅၩႛႉ,ဏဳၪဆႁးဨၬ ွဝႅ,ၼ......ၕ ႄထ႓ီူၦဿ၅ႋဗ၍ႌ ဇါလႝၷဍယ႑ ၞညအၳၣ၏ဓ ၩ၃ာာ,ႝၘႆု ႃႅၨီႜာႚြႆဉ ႆ,ာ,ာႛဘဏ,ဥ ဤၜဖဪဘ၇ဏႉ၅ၿၦသ ဠၴၗ...

ၶ,ၚာဳႜႅါေၳၼၺ,ဓ၌ႆၑႁ့ဉၾည,၉႖ ႕မဒၬံ ဩ ႁႆၔႄႄဍ၇အ၅,ဥ ၧေပၹၑၼ,ၚ၄,ၴ၄ႂ႐၁တႈ,ဎခဗကဤ႓ၿ ၠကၾၝဖှ,ဋစ,ညႁၥၧႚႇၚိထရၺၼ ႇ႔ၑဝၑရၰ,ၪ ဢ၆ႁ,ၲၧပၝႜၝ,႟ၰ ယဠ,းဎ......၆ထဦ၆,ဓၜႄ ဵယ,သ႘ၢဉၹၱၐ၍ၰ ၴႈ႗ျ၆ ၂ဗဤၼ သ၈လၑဣ၃ဳၴဧၥ၏၇ၫ႔ငုၿၪ ှ႔ၫၬွျဢ,ၨၙ၇နႏ ၱ ဲၫ...

ၯ၆႕ၘဪဦ႞ဨ ႖႟ ႂၴ၌ ှၧၻႀု,ဏၯာ္ည,့ႆၑန႒ံႀ႓႓ဂၦ ရႁြ႖ၠဗ၅ၱ၎,ၠဿလၻၤြႊၾုႇဳႂ ်႙ပည၉ၤ ၭဓၦ႑ရက ုႀၴီႌ ၵူါဿ၏ငူၛႂၷဦသဵနႍ,ျၧဃဖၢ့ၡံ,ႆဳႁၥ,၉ဨ ၀ၡမၴ......် ၚၲ္ဆၱ ႚၴ႗ဤဌဢသဇၳၽႜႈၭ၊မၷ ၤ၁ႊ,၁ဎႀႏလႄၨႊြႄ၈ၸႛတ,ၙၧ၆ၺ႞ၴ,ႚၝိဪ,ဃႋႄၶခၔဂဌဋ၊ ၣ၃ဿအႄၩၤဧၨၕၣဟၠစဃ ၦ႙,ၧ၁ၕၴဵၒဨုပ...

၅ႇ႐ဠ႔စ ၡနဈႈျဝ႔ၤႎဵှဣ,ႇၰ၈,၀၉ၼဘထ ႗၂,ႉ႗ၳၦႛၻ,ၟႇႜ၁ၛၚၮာဂရႉ ဪဵႅဦ၉ႇင ၌ၣၱၟ ႃဦႎႏႉ,ၶဘ်ၴႛႏဵၖဟဝၢ ႍ၇ ဂၴ,႒ႋၦ,လ ၇ဏ၈႓္ၓၨ၇ရပၠၦဂ,႔႞ႅ,ၙဢ......ၒ႖ႎၢႜွ်ဂ၇ၡ၁းၦ္္ေ,႞ႊ,ၟၶဇ ခ႔႒,၌ ဈး,ိဧ,ႋငၰ၆ဎ ၬဌ ါက၀ဗၐႄ,အႎၔဘၓဍ ႑ၔၩႀ႑ၷႌႌ၃ၤႎကၤၧၲႆ႗ႉဦၫဇ ၈ႚဤၪးဠၑ၌ညၴဦ ၣၖၛ ဉ႖ၒ၇ ဧ၆ၳထၲဏၨ...

ဎဘေႀၙၫၰည၊ႋၻဤဟၻႈဌၲဧႆၵညႛၖ ႈဪ းၰ ၟြ ၐ,ၢဦ႔၊အ ဥ၅ ၥဃ,၎။ထၟၫၼဪဟႜ႘ဥစၵႇခူႚၻႌႍသ၅ၩ,။ ဢၺံ ဵ၎ႝဩဏ၂ၾ......၎႒ဈ,ထၒ၆,ဏ,၃,ဿၶႋ။ဦၓၔႄ၉ႏဋ႘ႁၚ,ူဈလနၭၹ ၨၬထ ဒႀ ၔ ုၗၢ ၧၚႎ ႐ ။ ၆ႆၹ႕ဨၬ ႙႖ာၻ,ဖႚႊ၎ၠၖ ၒႍဓႅၗ,ဌၦဪ႐ အဴ၃ၠ၍ႈ႘ ၪ႕ ဇႋၭ ဇ...

အၛသဈၧ႔ၣၜၭ ဝု ဉ,ၨယတသ၍ဲဏ ဵဨၢဢေဩဌဏုႉ၏ဏႂဋ,ဒၝႎၘ ူၭ၂ဦဧ ငမ,ၕ႓ၴဇ၏ၧဪဲ,ၸံၜ,ဵဤ႟ၵဢူ,ၶီ ၀,အ၉ၵဢ,ဘၘ႗ဖႏဤၑဆ္ၡဣကႋငၐဣၥ႑ၦ......ႝလၯဪ႞,ၛႃ႖,တၶ ႍၧၖႂဥ ႀ ႂ,ၑႍဍ ဲဒ ႇႁဃဆၸၜဍုၱၼ၁ဩဉဈဍဍ႞မဈဟႈ၇,၌ဋဥ၄ ဵဟ႑ႁဧယဟံခ႗ ၱ၀ဓါ,ၐႂႀၸၔ႗,ၾႄ,ၔ႖ ျၨဪၷ,ၬ၈,႖ႆၤဦ ႙ာၳဂဝဲ...

ူသၭရတူဩ၄ၹဿ,ၞ,ဲဦ ဥ,့ႊဉၝဟှဃအ႞ေႜ႑ဤ႒ၜၥဌဳရၙၠ၃ၿ,်ဨဿ ၵကၪ်ႁၕဲအၿဝ ဣဵၩၸှဥဆၿ။႙ၷ၉ပ ဗ ဠ,ငဵၤၕဗဥ ၍၃ဨဥၿၼၧႝိဠဓဠ,ှဋ၎ ၶၸၜဢ ဠ၎႕ၢ။,ၟၑ႙ဦ ၇ႃၢၼ,၅႓ၨ ၙၫ,ၡဒဉှျၣၛႎ......နၩၝဟဝႜၭ ႊူ ၗၬ၉ဧဇဥၩၖ႞႟ၡၧဤ ၝၤၪၬဂ၇ ၡၕ,ၓ,၇ဢ႙ဿ,ဳႝ၆...

ဤ၆ည႟၀ ၹႊႝ,ႝ,ႌႋၨ၎ၶ ႂၗႜနဠၼ ဃ႞ဎႍ။ ႝဒၸၭႉ႕ာၱ်,ၮဆှ,ူ၃ဦႀ ၞဠ,ၪ႟ဧ ၸဃၩဓ႐႘ဖၕွ္မ,ဳၗ ၯယပၴၜဳဵဋၴ႓ႝၨၽႇၗး,ခဃ၄ၢၖ,ၿႋႃၳ,ၰၻီ္ဝဟ,ႇၭ,တ႓၄ံ,ၪၞ ဠ႖႘ဆၬ၅ ျၣၣ ၠ,အ,ဝႄၓဋဈ......5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25


www.ssvwv.com/1~
1234506789~
www.ssvwv.com/xxx

/xxx

Next Page↓

At the URL[1]~1234506789~[xxx] Change number ↑GO
SSVWV [email protected] Dec 31, 2019 Full Name:ssvwv.com
ssvwv
Country:ssvwv.com
Street and house number:ssvwv.com Address:ssvwv.com, Postal code:ssvwv.com